Cookie (süti) kezeléssel kapcsolatos adatkezelési tájékoztató

1. A cookie-kkal (http sütik) kapcsolatos általános tájékoztató

Az Alfa számára kiemelten fontos az ügyfelei és a termékei iránt érdeklődők személyes adatainak védelme, valamint az érintettek megfelelő tájékoztatása adataik kezelésével kapcsolatban.

Fentiek alapján a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket is figyelembe véve jelen tájékoztatóban adjuk meg Önnek a szükséges információt ahhoz, hogy az általunk üzemeltetett oldalak látogatása során döntést tudjon hozni a sütik elhelyezésének engedélyezésével/letiltásával kapcsolatban.

Mik azok a cookie-k (sütik)?

Amikor Ön a tájékoztató hatálya alá tartozó weboldalakat meglátogatja, akkor egy kisméretű adatfájlt, ún. cookie-t (továbbiakban: cookie vagy süti) helyezünk el az Ön számítógépére, mely többféle célt szolgálhat, de a lényege az, hogy letárolt süti segítségével információkat nyerjünk az oldal látogatása során kifejtett aktivitásáról. Elsősorban a cookie célja, hogy az adott oldal használatát megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. De lehet a süti használat célja például az összegyűjtött információ által az oldalt használó vásárlási szokásainak összegyűjtése és ezáltal személyre szabott marketing üzenetek küldése. A sütiket maga a webszerver hozza létre a böngésző segítségével az Ön, mint felhasználó gépén, ahol azok, egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra. Ha a böngésző visszaküld egy sütit, a webszervernek lehetősége van összekapcsolni az aktuális információt a korábbiakkal.

A weboldalról korábban letöltött és elmentett cookie-k visszaolvasása lehetővé teszik számunkra, hogy az Ön adott böngészési munkamenetét összekapcsoljuk egy korábbi böngészésének adataival. A böngészési előzmények összekapcsolása és a böngészési szokások elemzése pedig segítségünkre van abban, hogy egyedi felhasználói élményt nyújthassunk Önnek.

A használt cookie-k típusai

Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy a cookie-k lehetnek saját (belső) vagy harmadik féltől származó (külső) cookie-k is. A belső cookie-kat az Ön által felkeresett oldalon a webhely üzemeltetője, míg a külső cookie-kat egy külső szolgáltató állítja be.

A más webhelyekre mutató hivatkozások

Előfordulhat, hogy az oldal más webhelyekre mutató linkeket vagy hivatkozásokat tartalmaz. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a más webhelyek cookie-jaiért/nyomon követésre szolgáló technológiai megoldásaiért az Alfa nem vállal felelősséget, és cookie-kezeléséről szóló jelen tájékoztató az ilyen webhelyekre nem vonatkoznak.

2. A cookie-kkal (http sütik) kapcsolatos adatkezelési tájékoztató

Az Alfa VIG Pénztárszolgáltató Zrt. az általa üzemeltetett weboldalakon használt cookie kezeléssel kapcsolatos személyes adatkezeléseiről – az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletének (a továbbiakban: GDPR) rendelkezéseire figyelemmel – az alábbi előzetes tájékoztatást adja.

Az adatkezelő neve és elérhetősége

  • Neve: Alfa VIG Pénztárszolgáltató Zrt.
  • Székhelye: 1091 Budapest, Üllői út 1.
  • Elérhetősége: nypugyfel@alfa.hu

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

E-mail cím: nyp.adatvedelem@alfa.hu

Az Alfa VIG Pénztárszolgáltató Zrt. látja el az Alfa Önkéntes Nyugdíjpénztár részére a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokban, illetve adatvédelmi szabályzatban foglalt feladatokat, illetve az adatvédelmi tisztviselői feladatokat a közöttük fennálló szerződés alapján.

Az adatkezelés céljai és jogalapjai

Jelen adatkezelési tájékoztató hatálya alá eső adatkezelések célok:

(1) Weboldal üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükséges cookie-k, amik nélkül nem, vagy nem teljes funkcionalitással illetőleg nem az elvárt minőségi színvonalon működik az adott honlap.

(2) Továbbá vannak teljesítménymérő cookie-k is, amik közvetlenül elősegítik az adott weblap működési optimalizációját (pl: customer journey-t monitorozó cookie). Ez utóbbiak a weboldal látogatottságának, valamint a felhasználók weboldalon kifejtett aktivitásának mérésére szolgálnak, annak érdekében, hogy a weboldal hatékonyságát folyamatosan fejleszthessük.

Az adatkezelési célok elérése érdekében saját, belső üzemeltetésű cookie-kat is használunk, illetve igénybe veszünk külső szolgáltatók által működtetett cookie-kat is. Részletesebben lásd a táblázatban.

Az adatkezelések jogalapjai:

A fenti célokon kezelt cookie-k kezelésének jogalapja minden esetben a felhasználó/weboldal látogató önkéntes hozzájárulása.

Cookie használatával érintettek köre

Az adott publikus weboldal látogatói, felhasználói.

A kezelt személyes adatok

A cookie-k elhelyezésével, illetve azok visszaolvasásával a látogatóknak a weboldal használatával, illetve böngészésével kapcsolatos adatait és az azokhoz kapcsolódó információkat kezeljük az adatkezelési céloknak megfelelően.

Az adatok forrása

A kezelt személyes adatok forrása az érintett felhasználó.

Az adatkezelés időtartama

Megkülönböztetünk az adott munkamenet végéig tárolt, illetve meghatározott, hosszabb ideig kezelt cookie-kat. A különböző cookie-k a cél elérése érdekében meghatározott ideig tárolódnak csak.

A konkrét részleteket lásd a táblázatban.

Adatkezeléssel kapcsolatos jogok

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén lehetősége van a hozzájárulást bármikor visszavonni, ez azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az Alfa jogos érdekén alapuló adatkezelés esetén lehetősége van tiltakozni. Ebben az esetben a személyes adatok nem kezelhetők tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan az ő oldalán fellépő jogos érdek indokolja, amely elsőbbséget élvez az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés esetén amennyiben az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatai a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Az egyes, további jogok részletes tartalmáról az alábbi linken tájékozódhat:

https://www.alfanyugdij.hu/adatvedelem/

Harmadik felek, adatok címzettjei

A felhasználók kizárólag a cookie kezeléssel érintett és a cél eléréséhez szükséges személyes adatai átadásra kerülnek a külső szolgáltató által üzemeltetett cookie szolgáltatójához, mely szolgáltatók mindenkori listáját a táblázatban találja.

Egyéb címzetteknek nem kerülnek átadásra személyes adatok.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Automatizált döntéshozatal, illetőleg profilalkotás az adatkezelés során nem történik. Ugyanakkor maga az adatkezelési folyamat, automatizáltan, elektronikusan történik.

Korábbi cookie beállítások ellenőrzése, módosítása, törlése

Felhívjuk az Ön, mint látogató figyelmét, hogy mivel a cookie-k célja elsősorban az adott honlap használhatóságának és folyamatainak optimalizálása, így a sütik esetleges letiltása esetén nem tudjuk garantálni, hogy Ön képes lesz a honlap valamennyi funkcióját teljes körűen használni. Ami azt jelenti, hogy fennállhat az a helyzet, hogy a weboldal a tervezettől eltérően működhet az adott böngészőben. Azonban, ha ezek ellenére mégis úgy dönt, hogy inkább mellőzi a cookie-k használatát, kérjük, törölje ki őket a böngészője cookie-mappájából.

Fontos tudni, hogy az internetes böngészők többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a cookie-k elhelyezését és használatát. Ugyanakkor a böngésző megfelelő beállításaival a cookie-k visszautasíthatóak, használatuk korlátozható, illetve letiltható, valamint a már eltárolt cookie-k törölhetők.

Felhívjuk Látogatóink figyelmét, hogy korábbi cookie beállítások bármikor díjmentesen visszavonhatók, törölhetők. Továbbá a böngészőjét úgy is beállíthatja, hogy blokkolja a cookie-kat, vagy figyelmeztető üzenetet jelenítsen meg egy-egy cookie tárolása előtt. Ezek a beállítások rendszerint a böngészője „beállítások” vagy „preferenciák” menüjében érhetők el. Ugyanakkor szeretnénk felhívni látogatóink figyelmét, hogy reklámblokkoló (ad-blocker) használata esetén a cookie nyilatkozatról szóló tájékoztatás nem minden esetben jelenik meg. Így amennyiben szeretné megtekinteni, kérjük, deaktiválja a reklámblokkoló alkalmazást!

Ha további kérdései merülnek fel, javasoljuk az ‘All About Cookies’ webhely meglátogatását: http://www.allaboutcookies.org

Valamint további részletes információk az alábbi böngészők süti beállításairól:

Adatfeldolgozó igénybevétele, adatai és tevékenysége

Az adatkezelő a fentebb meghatározott célok elérése érdekében nem vesz igénybe adatfeldolgozót.

Jogorvoslati lehetőségek

Ön panaszt tehet az Alfa VIG Pénztárszolgáltató Zrt.-nél az nyp.adatvedelem@alfa.hu -n. Ön vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.  A NAIH elérhetősége: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11, ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu. Jogainak vélt megsértése esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat. A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.