Az AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár Alapszabálya a 2022. decemeber 15. napján megtartott küldöttközgyűlésén 2023.01.01-jétől kezdődő hatállyal módosításra került. A módosított Alapszabály teljes tartalmát itt találja.

A módosítások lényege:

  • I./2. pont: Rögzítésre került az Alapszabályban az a gyakorlatban eddig is alkalmazott szabály, hogy a nyugdíjpénztár az Alapszabályát a honlapján közzéteszi. 
  • V/1.1. pont: Az Öpt 2023.01.01-jétől hatályos módosítása értelmében: nem kell az Alapszabályt nyomtatott formában átadni a belépő pénztártagnak, csak a pénztártag erre vonatkozó kifejezett kérése esetén; a nyugdíjpénztár a pénztártagot a belépési nyilatkozatban és a tagsági okiratban tájékoztatja arról, hogy a nyugdíjpénztár honlapján az Alapszabály elérhető.
  • V./3.1-3.2. pontok: A törlésre javasolt hivatkozások időközben módosításra kerültek az Alapszabályban, ezért azok törlésre kerültek.
  • V./3.9. – VI. 2.2-2.4. pontok: Kiegészítésre kerültek a várakozási idő letelte utáni nyilatkozattételre és a tagdíj módosítására vonatkozó rendelkezések, az alkalmazott gyakorlatnak megfelelően.
  • IX./ 1.7. pont: A módosítás megteremti azt a lehetőséget, hogy a járadék folyósítása alatt is lehessen kedvezményezettet módosítani, tekintettel arra, hogy ez összhangban van az Öpt rendelkezéseivel, valamint ez a tag érdekét is szolgálja.
  •  X./16. és 24. pontjai: Lehetőség nyílt az igazgatótanács, az ellenőrző bizottság és a küldöttközgyűlés részére is az elektronikus hírközlő eszköz igénybevételére, valamint az ellenőrző bizottság vonatkozásában az ülés tartása nélküli döntéshozatalra. Így az Alapszabály kiegészítésre került az erre vonatkozó rendelkezésekkel. A testületi szervek főszabályként továbbra is személyesen tartják meg üléseiket, de e módosítással lehetőség nyílt arra, hogy – szükség esetén – ezen alternatív módokon is sor kerülhessen a döntéshozatalra. Pontosításra kerültek továbbá az ellenőrző bizottság működésére vonatkozó egyes rendelkezések, az alkalmazott gyakorlatnak megfelelően.
  • X./5. pont: A küldöttközgyűlés elektronikus hírközlő eszköz útján vagy más személyazonosítást lehetővé tevő elektronikus eszköz igénybevételével is megtartható. Az Alapszabály kiegészítésre került az elektronikus hírközlő eszköz útján történő tanácskozás és döntéshozatal szabályaival. Pontosításra került továbbá a küldöttközgyűlés összehívására vonatkozó rendelkezések, az alkalmazott gyakorlatnak megfelelően.
  • X./ 1., 18., 22., 27. pontjai: Az eddigi eseti jelölőbizottság helyett állandó jelölőbizottság működik, amelyre vonatkozóan megfogalmazásra kerültek a részletszabályok.
  • XIV./2.4. és 2.7. pontjai: Rögzítésre került az Alapszabályban, hogy a pénztártag kérheti a pénztártól, hogy a pénztár, a részére átadandó dokumentumokat elektronikus iratként küldje meg részére (e-posta nyilatkozat).
  • XII./2. pontja: Törlésre került ez a pont tekintettel arra, hogy az Alapszabály XI./2. pontja ezen rendelkezéseket már tartalmazza.